کارفرما برای محاسبه‎ی دقیق این موارد نیاز دارد که تعاریف مختلفی را بلد باشد و آن را در گزارش خود به کار بگیرد تا بهترین بازدهی را برای شرکت خود داشته باشد.
تعاریف کارکرد و انواع مرخصی از دید قانون‎کار، دارای تعاریف مشخص و ثابتی است که همه‎ی کارفرمایان باید درباره‎ی محاسبه حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان خود به این تعارف رجوع کنند و الزامات مطرح شده در شرایط کار را مطابق قانون عملی نمایند.

در ادامه درباره‎ی این تعاریف توضیح می‎دهیم.

کارکرد عادی :

بر طبق تبصره ماده ۵۱ قانون کار داریم :
ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‎دهد به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
تبصره ۱ – کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‎تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین مشروط به آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.
با توجه به اینکه در تبصره ماده فوق الذکر ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت در نظر گرفته شده است پس با فرض ۶روز کاری در هفته ، ساعت کار در هر روز برابر با ۷.۳۳ می باشد و با فرض ۵ روز کاری ، ساعات کار برابر با ۸.۸ ( = ۹ ) می شود. که این ساعت‌ها با سیستم حضور و غیاب ثبت می‌شوند!

مرخصی :

در رابطه با مرخصی و تعطیلات هم بطور مفصل در مواد ۶۲ الی ۷۴ قانون کار توضیحات لازم ذکر شده است :

ماده ۶۲:
روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.
تبصره ۱ – در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوس رانی ویا در کارهاییکه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هرحال تعطیل یک روزمعین درهفته اجباری است ۰
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کارمی کنند در مقابل عدم استفادهاز تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

تبصره ۲ – در صورتکیه روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر کعادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

تبصره ۳ – کارگاه هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند ، مزد هر یک ازدو روز تعطیل هفتگی برابر با مزدروزانه کارگران خواهد بود.